Ena od raziskovalnih dejavnosti Inštituta je tudi ekonomija, kjer se raziskovalci ukvarjajo z interdisciplinarno analizo. Pri interdisciplinarni analizi gre za presek ekonomskih znanj, naravoslovja (matematike in fizike), zgodovine in filozofije, njen namen pa je oblikovanje poglobljenega vpogleda v ekonomske procese sodobne družbe, še posebej tranzicijske države.

Poleg bazičnih raziskav, s katerimi poskušamo izpopolniti ekonomsko analizo, se ukvarjamo tudi z aplikativnimi raziskavami, ki so neposredno uporabne pri oblikovanju instrumentov politične ekonomije in optimiziranju poslovnih odločitev podjetja.

Doslej je Ekonomski oddelek izvedel nekaj pomembnih raziskav s področja konkurenčnosti (sodelovanja gospodarstva in znanosti ter delovanja visokotehnoloških podjetij v Sloveniji), procesa internacionalizacije slovenskih podjetij, politike konkurence in preučevanja makroekonomskih značilnosti in politik tranzicijskih držav.

Raziskave Ekonomskega oddelka so objavljene pri Inštitutu za civilizacijo in kulturo (Zbiralnik). Nekaj raziskav pa je bilo opravljenih v sodelovanju z zunanjimi sodelavci:

 

  1. Študija za pripravo programa vlade za spodbujanje internacionalizacije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPIRIT – Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije).
  2. Oblikovanje optimalne monetarne politike v procesu nominalne in realne konvergence tranzicijskih držav – Temeljni raziskovalni program – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
  3. Študija za izvedbo analize scenarijev za Nacionalni raziskovalni razvojni program – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
  4. Ovire za konkurenco v slovenskem gospodarstvu in ukrepi za odpravo – Raziskava – UMAR.
  5. Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem – stanje in trendi razvoja v Sloveniji glede na razvite države Evropske Unije (skupaj z FDV in IER) – Ciljni raziskovalni program, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport .
  6. Izdelava strokovnih podlag za pripravo programa vlade RS za spodbujanje internacionalizacije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPIRIT – Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije).
  7. Analiza sistema indikatorjev za spremljanje ciljev nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (NRRP), simulacije in študije scenarijev – Ciljni raziskovalni program, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.